Si ta regjistroj pronën të cilën e kam blerë?

Si ta regjistroj pronën të cilën e kam blerë?

Pse duhet ta regjistroj pronën?
Siguri
Regjistrimi i pronës ju jep sigurinë ligjore
Liri
Mund ta shitni ose ndani më lehtë me familjarët
Mundësi
T'a lëni pronën në hipotekë
ose për subvencione

 

ZKK-ja e kryen regjistrimin
ZKYK-ja detyrohet me ligj që ta kryej regjistrimin brenda pesëmbëdhjetë ditëve.

LIGJI NR. 2002/5. NENI 3
3.6. Pa prejudikuar nenet 3.3 dhe 3.4, ZKK-ja bën regjistrimin e të drejtës mbi pronën e paluajtshme, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve, prej ditës së pranimit të kërkesës për regjistrim dhe lidhur me të do ta njoftojë parashtruesin e kërkesës. Regjistrimi hyn në fuqi kur vendimi për regjistrim i ZKK-së futet në Regjistër.

Pas miratimit të regjistrimit të ri, ZKK-ja e njofton pronarin e ri për të ardhur në ZKK për ta marrë kopjen e çertifikatës së pronësisë dhe vendimit për bartje të pronës në emër të
pronarit të ri.

 

Regjistrimi i pronës në Zyrën Komunale Kadastrale
Dokumentet e nevojshme:
- Formulari i plotësuar i kërkesës
- Një kopje e kontratës së noterizuar të shit-blerjes
- Të gjitha dokumentet e ofruara tek noteri
- Dëshmia e pagesës së tatimit në pronë
- Një çertifikatë që tregon se komuna nuk është e interesuar për blerjen e pronës
- Dëshmia e pagesës së tarifës për regjistrim

 

Blerja dhe shitja e pronës
Dokumentet e nevojshme për nënshkrim te noteri:
- Letërnjoftimet origjinale të Kosovës të blerësit dhe të shitësit dhe bashkëshortëve të tyre
- Çertifikata e martesës si për blerësin ashtu edhe për shitësin në rastet kur janë të martuar dhe të kurorëzuar, ndërsa për personat beqar/e kërkohet Ekstrakti i gjendjes Civile
- Çertifikata e pronësisë së shitësit, e cila lëshohet nga ZKK-ja
- Nëse prona ndahet, nevojitet kopja e planit të pronës, që lëshohet nga sektori i gjeodezisë së ZKK-së

 

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1623319320-5.jpg

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1623319319-4.jpg

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1623319318-2.jpg

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1623319319-3.jpg

https://topia-ks.com/uploads/topia-ks.com//1623319320-6.jpg